Niekoľko dobrých rád pri dovoze ojazdeného auta

vložené 22. 05. 2009 | prečítané 25367x

Od 1. marca 2005 je možné doviesť zo zahraničia akokoľvek staré či nové auto za jednotný poplatok (poplatok do reciklačného fondu) 2 000 Sk (66,39 €).

Niekoľko dobrých rád pri dovoze ojazdeného auta
Výhody individuálneho dovozu ojazdeného vozidla.

 Motiváciou individuálneho dovozu je zvyčajne cena. Aj napriek tomu, že k nej musíme prirátať náklady na dovoz, dá sa na kúpe ušetriť. Napríklad pri kúpe áut, ktorých značka má na vyspelých západoeurópskych trhoch nižší imidž ako na Slovensku. Alebo na autách z lízingu či autách vyraďovaných z veľkých požičovní, prípadne na firemných autách veľkých spoločností, ktoré bývajú masovo odpredávané. Ich nevýhodou je, že majú zväčša najazdených viac kilometrov. Napriek tomu, že dovoz ojazdených áut sa zjednodušil, stále ide o pomerne zložitý administratívny proces. Najmä záujemcovia o dovoz starších vozidiel by sa mali radšej pred ich kúpou a dovozom najprv informovať na obvodnom dopravnom úrade, či je možné zamýšľané vozidlo na Slovensku vôbec prihlásiť.

Plusy:
   širšia ponuka zahraničný trh s ojazdenými autami ponúka oveľa väčší výber ako autobazáre na Slovensku na tomto trhu skôr nájdete špecifický model, ktorý sa na Slovensko nedovážal, alebo model so špecifickou výbavou či farbou... zahraničné vozidlá nižších tried majú zväčša bohatšie vybavenie vozidlá z vyspelých západoeurópskych krajín majú zväčša veľmi dobre zdokumentovanú históriu (servis, počet majiteľov...) zväčša lepší technický stav vozidlá z vyspelých krajín boli pravidelne prehliadané v servisoch a jazdili po kvalitnejších cestách ako na Slovensku.

Mínusy:  vozidlá z vyspelých západoeurópskych krajín majú zväčša viac najazdených kilometrov ako porovnateľné ročníky v SR pri individuálnom dovoze musíte vycestovať do zahraničia byrokratické nevýhody nutnosť získať napríklad certifikát konformity, vyhotoviť úradné preklady potrebných dokladov k registrácii v SR, poplatky navyše, technická a emisná kontrola cena za ich prepravu na Slovensko prevozné značky, poistenie, komplikácie v prípade reklamácie technických chýb, ktoré boli zatajené pri kúpe od súkromnej osoby podstupujete i riziko dovozu vozidla nelegálneho pôvodu.

Čo si treba všímať pri kúpe?

Zjednodušený postup prihlasovania dovezených ojazdených áut sa totiž týka iba tých, ktoré majú globálnu homologáciu, teda áut, ktoré sú typovo schválené v Európskej únii. Také by mali byť prakticky všetky autá vyrobené po roku 1995. Dovoz takýchto áut by mal byť bezproblémový.
Ako skontrolovať globálnu homologáciu? Na výrobnom štítku vozidla hľadajte malé s indexom (napríklad 1 = Nemecko, 27 = Slovensko) a číslo smernice 1970/156, 1998/14 alebo 2001/116. Automobil bez týchto údajov nie je typovo schválený, preto sa ešte pred jeho kúpou informujte, či vám importér alebo výrobca je schopný vydať certifikát konformity. Ak ste sa rozhodli pre kúpu konkrétneho auta, požiadajte jeho predajcu o vydanie certifikátu konformity (COC, CEE nazývaný Osvedčenie o zhode vozidla), čo stojí cca 70 - 130 eur. Certfikát možno získať aj na Slovensku od zástupcu danej značky (importéra). Cena vydania osvedčenia sa pohybuje v závislosti od značky auta (od 2 500 do 5 000 Sk (82,98 - 165,97 €)).

Postup pri dovoze:

Pri individuálnej kúpe vozidla v zahraničí si nezabudnite vyžiadať certifikát konformity (COC), osvedčenie o evidencii alebo vyradení vozidla z evidencie v krajine pôvodu vozidla (čiže tam, kde ste vozidlo nadobudli). Ak sú doklady o nadobudnutí vozidla a certifikát konformity v inom jazyku, nechajte si ich úradne preložiť. Ak vozidlo dovážate po vlastnej osi, potrebujete si zaobstarať prevozné značky. Ich platnosť je dvojtýždňová. Závisí to aj od štátu, z ktorého vozidlo dovážate a na koľko značku žiadate, od toho sa odvíja aj poplatok vrátane poistenia. Žiadateľ sa potom dostaví na príslušný obvodný úrad, odbor dopravy v mieste bydliska, kde predloží žiadosť o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla alebo žiadosť o uznanie typového schválenie ES alebo žiadosť o uznanie typového schválenia (takzvané národné schválenie) jednotlivo dovezeného vozidla. Žiadosť musí obsahovať identifikačné údaje žiadateľa.
V prípade fyzickej osoby: meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko.
V prípade právnickej osoby:obchodné meno názov právnickej osoby, sídlo, IČO, meno a priezvisko osoby (štatutárny orgán), podpis štatutárnej osoby (všetky údaje musia súhlasiť s výpisom z obchodného registra) a odtlačok pečiatky.
Musí tiež obsahovať všetky identifikačné údaje vozidla. Podnikateľské subjekty musia predložiť platný výpis z obchodného registra (PO) alebo platný výpis zo živnostenského registra (FO). K žiadosti pripojí žiadateľ doklad o nadobudnutí vozidla. Môže ísť napríklad o kúpnu zmluvu, faktúru alebo darovaciu zmluvu. Potom predloží osvedčenie o evidencii (technický preukaz) alebo potvrdenie o vyradení vozidla z evidencie v krajine pôvodu. Pri dovoze z tretích krajín (mimo EÚ) aj doklad o prepustení tovaru do voľného obehu (ktorý vydáva colnica). Nuž a napokon certifikát konformity COC. Žiadateľ zaplatí správny poplatok (1 000/ 2 000 Sk (33,19 - 66.39 €)) a dopravný úrad vydá majiteľovi vozidla rozhodnutie o prerušení konania. S týmto rozhodnutím o správnom konaní, kópiou žiadosti ide žiadateľ na technickú prehliadku na stanicu technickej kontroly (STK). Žiadateľ absolvuje s dovezeným ojazdeným vozidlom na STK technickú prehliadku v rozsahu podľa druhu žiadosti (ak má vozidlo COC doklad, tak v rozsahu pravidelnej technickej kontroly). Táto povinnosť sa týka aj nových vozidiel z dovozu. STK mu vydá protokol o technickej skúške. Technické kontroly (ani osvedčenia o nich) si zatiaľ členské štáty EÚ vzájomne neuznávajú. V prípade schvaľovania vozidla s naftovým motorom musí vozidlo absolvovať aj emisnú kontrolu. Aj to sa rovnako týka i nových vozidiel. Ešte pred ďalším postupom na dopravnom úrade musí žiadateľ zaplatiť príspevok do recyklačného fondu formou poštovej poukážky, ktorú dostane na dopravnom úrade. Ak má žiadateľ protokol o technickej prehliadke s hodnotením spôsobilé a doklad o zaplatení recyklačného poplatku (2 000 Sk (66,39 €) do Recyklačného fondu), predloží ich úradníkom obvodného úradu. Dopravný úrad mu vydá rozhodnutie o typovom schválení jednotlivo dovezeného vozidla a vystaví mu osvedčenie o evidencii vozidla (od 1. marca 2005 sa už vydávajú iba OEV). Následne si majiteľ vozidla vyberie poisťovňu, ktorá ho zmluvne poistí a ktorá mu vydá potvrdenie o poistení(v niektorých poisťovniach je to možné hneď po príchode na Slovensko). Napokon žiadateľ navštívi dopravný inšpektorát (DI), kde predloží rozhodnutie a Osvedčenie o evidencii vozidla z obvodného dopravného úradu, nadobúdací doklad, potvrdenie o zmluvnom poistení vozidla a svoje identifikačné doklady. DI zoberie vozidlo do evidencie a za príslušný správny poplatok (1150 Sk (38,17 €)) mu pridelí evidenčné čísla (bývalé ŠPZ). Pri novom aute (mladšie ako 6 mesiacov od prvej registrácie s maximálne 6 000 najazdenými kilometrami) je majiteľ povinný podať do 7 dní daňové priznanie na príslušnom daňovom úrade a v tej istej lehote zaplatiť DPH vo výške 19 percent. Pri ojazdených vozidlách DPH zaplatíte v nákupnej cene vozidla už v zahraničí.

Osobitné upozornenie!

Doklady v inom ako slovenskom alebo českom jazyku je nevyhnutné preložiť do slovenčiny. Pozor, nerobte preklady do češtiny. V prípade, ak sú dvojjazyčné, je potrebný preklad oboch jazykov. Preklad môže uskutočniť výlučne prekladateľ, ktorý je registrovaný v zozname oficiálnych tlmočníkov. Pretože preklady sú drahé, dopravné úrady odporúčajú žiadateľom, aby najprv s nimi prekonzultovali, ktoré treba nevyhnutne preložiť a ktoré nie. Pri prekladoch osvedčenia o evidencii alebo dokladu o vyradení z evidencie z krajiny pôvodu sa prekladá vždy originál. COC doklad a nadobúdací doklad (faktúra, kúpna alebo darovacia zmluva) sa vždy prekladá fotokópia. Ich originál sa predkladá iba na nahliadnutie!!!

Zmeny po 1. januári 2008!

Ak ide o nové vozidlo, ktoré bolo prihlásené do evidencie vozidiel v členskom štáte, alebo ak ide o ojazdené vozidlo musíte po dovoze predložiť: doklad o nadobudnutí vozidla, napríklad faktúra, kúpna zmluva alebo darovacia zmluva, osvedčenie o evidencii, doklad o vyradení vozidla z evidencie vozidiel v členskom štáte; predkladá sa len v prípade, ak záznam o vyradení nie je uvedený v osvedčení o evidencii podľa druhého bodu, odborný posudok o kontrole originality vozidla s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, platný protokol o technickej kontrole vozidla s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách alebo platný doklad o vykonaní technickej kontroly vozidla vydaný v členskom štáte, platný protokol o emisnej kontrole motorového vozidla s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách alebo platný doklad o vykonaní emisnej kontroly motorového vozidla vydaný v členskom štáte, potvrdenie o zaplatení príspevku do Recyklačného fondu za dovezené vozidlo.
Ak však kupujete ojazdené auto od súkromnej osoby v členskej krajine EÚ, musíte si prevozné značky zabezpečiť sami pri odhlasovaní vozidla z evidencie danej krajiny. Prevozná značka stojí približne 100, maximálne 150 eur, teda do cca. 4 500 Sk.. Iné je, ak auto dovážate prostredníctvom spoločnosti, ktorá má kamión schopný odviezť niekoľko vozidiel súčasne. Vtedy sa náklady na prevoz delia a môžu byť nižšie.

Auto staršie ako 13 rokov (rok výroby 1996 a skôr).

Dovoz a prihlásenie áut vyrobených pred rokom 1996 je oveľa komplikovanejší ako pri nových autách a nemožno ho veľmi odporúčať. Tieto autá nemajú totiž globálnu homologáciu (európske smernice sa zjednotili až po 1. januári 1996), a preto musia byť osobne preskúšané. Preverenie emisií, funkčnosti bŕzd, hlučnosti a odrušenia robia autorizované skúšobne. Ich cena je do 50 000 Sk (1659,70 €). Ak auto kontrolou neprejde, nie je možné ho zaradiť do evidencie a môžete ho použiť len na súčiastky. V opačnom prípade je ďalší postup rovnaký, ako v prípade novších áut. Pri individuálne dovezených vozidlách je od 1. januára 2008 povinné aj overenie pôvodnosti vozidla. Cena za kontrolu pôvodnosti vozidla by sa pohybuje od 2 000 do 5 000 Sk (66,39 - 165,97 €). Ak už dnes chcete mať väčšiu istotu pri kúpe, dávajte prednosť v zahraničí veľkým predajcom, ktorí zväčša garantujú, že vozidlá nepochádzajú z trestnej činnosti.

Clo na dovoz z nečlenských štátov EÚ.

Pri dovoze ojazdených áut z krajín mimo EÚ treba počítať s 10-percentným clom a s rovnakými poplatkami ako v predchádzajúcich prípadoch. Ak ide o auto z mimoeurópskej produkcie, clo môžete zaplatiť v štáte EÚ, cez ktorý vozidlo vstupuje do únie, alebo v krajine, kde máte trvalé bydlisko a kde ho chcete prihlásiť k registrácii.

Poplatky ktorým sa nevyhnete.

Prevozná značka a poistenie (ak mienite vozidlo doviesť na Slovensko po vlastnej osi) 100 až 150 eur čo je zhruba 4 000 až 6 000 Sk, úradné preklady dokumentov (kúpna či darovacia zmluva, faktúra, certifikát konformity) do slovenčiny s notárskym overením od 500 do 1 000 Sk (16,60 - 33,19 €) za stranu; celkovo od 3 000 do 5 000 Sk (99,58 - 165,97 €), certifikát konformity 70 až 130 eur (cca 4 000 až 5 000 Sk, ak vám ho vydá priamo predajca v zahraničí, slovenskí dovozcovia importéri účtujú od 2 500 do 5 000 Sk (82,98 - 165,97 €), technická kontrola - 900 Sk (29,87 €), emisná kontrola (vyžadovaná len pre naftové motory) 400 - 500 Sk (13,28 - 16,60 €), overenie pôvodnosti vozidla (od 1. 7. 2007) 2 000 až 5 000 Sk (66,39 - 165,97 €), poplatok za uznanie typového schválenia ES, vydanie osvedčenia o evidencii (OEV) 2 000 Sk (66,39 €); ak je žiadateľ držiteľom vozidla (v zahraničí) viac ako 1 rok 1 000 Sk (33,19 €), vzatie do evidencie a vydanie evidenčných čísiel na dopravnom inšpektoráte (DI) 1150 Sk (38,17 €), ak nemá certifikát konformity - skúšky o splnení technických požiadaviek, celý proces technického schvaľovania v autorizovaných skúšobniach (funkčnosť bŕzd, hlučnosť, odrušenie, emisie) vás môže vyjsť do 50 000 Sk (1659,70 €)!!!; kontrola originality (pôvodnosti) vozidla lustrácia čiže nariadená kontrola obvodným dopravným úradom niektorou z poverených technických služieb, teda overenie, či auto nie je kradnuté, podľa obsahu motora: 2 800 Sk (92,94 €) (do 2 000 cm3), 3 600 Sk (119,50 €) (2 000 - 3 000 cm3), 5 000 Sk (165,97 €) (nad 3 000 cm3) - od 1. 1. 2007 kontrola technického stavu ak nemá certifikát konformity (STK) - 2 500 Sk (82,98 €), poplatok do Recyklačného fondu (RF) – jednotný poplatok pre všetky typy osobných áut - 2 000 Sk (66,39 €). Pokuta za nezaplatenie je až do výšky 20 000 Sk (663,88 €). Tlačivo na zaplatenie možno nájsť na internetovej stránke Recyklačného fondu - www.recfond.sk.

Doklady, ktoré požadujte, pri kúpe auta v cudzine:

Kúpnu alebo darovaciu zmluvu, faktúru zvyčajne v jazyku krajiny, kde auto kupujete. Od predávajúceho treba pýtať: Certifikát konformity (doklad s ochrannými známkami). Európske automobilky ho dávajú k autám od roku 1996, niektoré však len posledných tri až päť rokov (talianske automobilky). Certifikát možno vystaviť aj dodatočne. Veľkí zahraniční predajcovia ojazdených áut ponúkajú certifikáty často už v cene vozidla. Ak nie, musíte zaň zaplatiť. Podľa smernice EÚ je horná sadzba za vydanie COC 100 eur, no napriek tomu sa môžete stretnúť aj s vyšším poplatkom, napríklad až 130 eur.

Odporúčanie:

Z hľadiska jednoduchosti prihlasovania vozidla odporúčame, aby sa záujemcovia o individuálny dovoz jednoznačne snažili o získanie COC už počas nákupu vozidla v zahraničí a neobracali sa s touto požiadavkou na domáce zastúpenie značky. Väčšina automobiliek totiž presadzuje zásadu že vydať kópiu COC, môže len ten, kto vydal jeho originál, teda zastúpenie v krajine prvého prihlásenia. V prípade, ak žiadate o vydanie certifikátu konformity importéra značky na Slovensku, vystavujete sa riziku, že celý proces bude trvať podstatne dlhšie alebo vám importér vydanie odmietne a poskytne výlučne kontakt na zahraničné pracovisko, ktoré vám ho zašle. Vydanie certifikátu konformity žiadajte na chránenom papieri, ktorý požaduje naša legislatíva. Majitelia iných, nechránených kópií sa môžu stretnúť pri prihlasovaní vozidiel na dopravných úradoch potom s problémami. Certifikáty na nechránenom papieri, ktoré vydávajú niektoré krajiny EÚ je dobré aspoň overiť u notára v krajine pôvodu vozidla. Doklad o odhlásení z evidencie v pôvodnej krajine (väčšinou ide o zápis úradu vo veľkom technickom preukaze).

Najčastejšie chyby:

Kúpa vozidla bez predchádzajúcej konzultácie na dopravnom úrade, keď na zakúpené vozidlo nebol
nikdy vydaný COC doklad (vozidlo nemá globálnu európsku homologáciu a nespĺňa smernice ES a predpisy EHK a spravidla ho nie je možné prihlásiť), predkladané fotokópie (napríklad COC, osvedčenia o evidencii alebo o vyradení z evidencie v krajine pôvodu) namiesto originálov, zlé preklady dokladov (napríklad z nemčiny do češtiny) alebo preklady urobené neoprávnenou osobou k prekladom pripojený originál COC a nadobúdacieho dokladu, správne majú byť pripojené fotokópie k prekladu osvedčenia o evidencii alebo dokladu o vyradení z evidencie v krajine pôvodu pripojená fotokópia správne má byť originál, nesprávne uhradený poplatok do Recyklačného fondu, chýbajúci doklad o prepustení tovaru do voľného obehu (pri dovoze vozidiel z tretích krajín).

Prihlásenie auta z iného okresu:

Držiteľ vozidla je povinný umožniť porovnanie údajov uvádzaných v dokladoch vozidla s údajmi priamo na vozidle a dopravné inšpektoráty požadujú predložiť: vyplnenú žiadosť o zapísanie vozidla do evidencie, osvedčenie o evidencii so zápisom odhlásenia, alebo technický preukaz so zápisom odhlásenia a osvedčenie o evidencii vozidla, pôvodné tabuľky s evidenčným číslom (TEČ), potvrdenie o poistení zodpovednosti alebo predbežné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, platný doklad totožnosti, splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom spĺnomocniteľa, kolok v hodnote 66 € (2 000,- Sk), ak sa mení majiteľ [pri presťahovaní pôvodného majiteľa - kolok 37,50 € (1150,- Sk)]. Dôležitá informácia pre prihlásenie vozidla je, že je potrebné vozidlo najprv odhlásiť pôvodným majiteľom.

Zmena držiteľa vozidla v okrese

Pri zmene držiteľa (prepise) vozidla v okrese, musia byť prítomní obaja, teda pôvodný aj nový držiteľ, aj s dokladmi totožnosti a pristaviť vozidlo ku kontrole. Pri zmene držiteľa (prepis) v okrese je potrebné predložiť: pôvodný držiteľ - žiadosť o odhlásenie, nový držiteľ - žiadosť o prihlásenie, splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom spĺnomocniteľa, osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz a osvedčenie o evidencii vozidla, pôvodný držiteľ predloží doklad o zaplatení povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, nový držiteľ predloží doklad o predbežnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (povinné zmluvné poistenie). Zmenu držiteľa vykoná príslušný okresný dopravný inšpektorát.

Správne poplatky:

Pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom pri zápise vozidla do evidencie alebo pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom za stratenú, zničenú, poškodenú, odcudzenú alebo neupotrebiteľnú tabuľku - 16,50 € za jednu tabuľku.
Zápis ďalšieho držiteľa motorového vozidla alebo prípojného vozidla do evidencie, aj s vykonaním úprav v dokladoch, vrátane vydania týchto dokladov - 33 €.
Pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom vytvoreným na základe požiadavky držiteľa vozidla pri zápise vozidla do evidencie - 165,50 €.

Odhlásenie vozidla pri prepise

Pri odhlásení vozidla do iného okresu je držiteľ vozidla povinný predložiť (pristaviť vozidlo ku kontrole evidenčných čísiel je povinný len pri prihlásení vozidla z iného okresu): vyplnená žiadosť s údajmi nového držiteľa, technický preukaz a osvedčenie o evidencii vozidla alebo osvedčenie o evidencii, platný doklad totožnosti, ak ide o vozidlo fyzickej osoby, ak ide o podnikateľa - výpis z obchodného registra alebo živnostenský list, splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom spĺnomocniteľa, v prípade, že o zmenu žiada držiteľ vozidla, ktorý nie je vlastníkom, je potrebný úradne overený súhlas vlastníka vozidla alebo úradné rozhodnutie, doklad o zaplatení povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Správny poplatok sa platí až pri prihlasovaní vozidla z iného okresu, odhlásenie vozidla je bez poplatku. V tomto prípade ostávajú na vozidle pripevnené tabuľky s evidenčným číslom.

Správne poplatky pri prepise, prihlásení alebo odhlásení auta

Od poplatku podľa týchto položiek je oslobodený zápis držiteľa motorového vozidla alebo prípojného vozidla nadobudnutého dedením, na základe úradného príkazu alebo rozhodnutia súdu a zániku bez podielového spoluvlastníctva manželov. Poplatníkom je nový držiteľ motorového alebo prípojného vozidla. - Zápis prvého držiteľa motorového vozidla alebo prípojného vozidla do evidencie, aj s vykonaním úprav v dokladoch, vrátane vydania týchto dokladov - 33 EUR (1 000 Sk).
Zápis ďalšieho držiteľa motorového vozidla alebo prípojného vozidla do evidencie aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov - 33 EUR (1 000 Sk).
Zápis prvého a ďalšieho držiteľa motorového vozidla alebo prípojného vozidla do evidencie aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov, ak je držiteľom motorového vozidla osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľ ZŤP alebo ZŤP-S, alebo ak ide o motorové vozidlo upravené na vedenie osobami s ťažkým zdravotným postihnutím - 1,50 EUR (50 Sk).
Podanie žiadosti o trvalé vyradenie motorového vozidla alebo prípojného vozidla z evidencie - 1,50 EUR (50 Sk).
Zápis zmeny v dokladoch - 4,50 EUR (150 Sk). 
Pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom pri zápise vozidla do evidencie alebo pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom za stratenú, zničenú, poškodenú, odcudzenú alebo neupotrebiteľnú tabuľku, za každú tabuľku - 16,50 EUR/kus (500 Sk/kus).
Pridelenie osobitného evidenčného čísla a vydanie tabuľky s osobitným evidenčným číslom, za každú tabuľku - 16,50 EUR/kus (500 Sk/kus).
Pridelenie zvláštneho evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom, za každú tabuľku - 33 EUR (1 000 Sk).
Pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom vytvoreným na základe požiadavky držiteľa vozidla pri zápise vozidla do evidencie alebo pridelenie evidenčného čísla a vydanie takejto tabuľky za stratenú, zničenú, poškodenú, odcudzenú alebo neupotrebiteľnú, za každú tabuľku -165,50 EUR/kus (5 000 Sk/kus).
Odhlásenie vozidla v pôvodnom okrese, pri prepise vozidla do iného okresu - 0 EUR (0 Sk).
Vydanie preukazu (osvedčenia o evidencii), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka - 4,50 EUR (150 Sk).
Vydanie preukazu (osvedčenia o evidencii) ako náhrady za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený preukaz (osvedčenie o evidencii, osvedčenie o evidencii vozidla, technický preukaz), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka - 16,50 EUR (500 Sk).
Vydanie preukazu (osvedčenia o evidencii) ako náhrady za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený preukaz (osvedčenie o evidencii, osvedčenie o evidencii vozidla, technický preukaz), opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch - 33 EUR (1 000 Sk).
  

Zdroj: www.minv.sk

Fotografie k článku

Fotografie k článku Niekoľko dobrých rád pri dovoze ojazdeného auta
Niekoľko dobrých rád pri dovoze ojazdeného auta
reklama

Ďalšie správy (posledných 10 z celkom 13)

Auto Poradňa